𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐬 & 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 (𝐒𝐢𝐧𝐡𝐚𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦) ගණිතය හා ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
Service

  • Colombo
  • 36

ගණිතය 6, 7, 8 ශ්‍රේණි සඳහා (Theory / Revision) – (සිංහල මාධ්‍යය)

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 10, 11 ශ්‍රේණි සඳහා (Theory / Revision) – (සිංහල මාධ්‍යය)

තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති ONLINE තාක්ෂණය ඔස්සේ හෝ නිවසට පැමිණ පවත්වනු ලැබේ.

අවුරුදු 6කට අධික පළපුරුදු ගුරුවරයෙක් බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙක්

ලක්ෂාන් සර් MBA(UK) , BSc.(Mgt)Sp.(USJ)

0718627094 / 0714970804

{{ reviewsOverall }} / 5 Users (0 votes)
Service
Atmosphere
What people say... Leave Your Rating
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar User Avatar
Verified
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

This review has no replies yet.

Avatar
Show more
Show more
{{ pageNumber+1 }}
Leave Your Rating

Your browser does not support images upload. Please choose a modern one

Apply for listing

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.